Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

WEBDESIGN – HOSTING – DOMEINNAAM – WEBSHOP – DRUKWERK

LOUNGEWEB is een onderdeel van TTH SOLUTIONS GCV.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Opdrachtgever. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en opleveringen in verband met Webdesign, Logo & Huisstijl ontwerp, Drukwerk en Grafische uitvoeringen.
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV) en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Door het ondertekenen van de offerte, werkopdracht, overeenkomst of het plaatsen van een bestelling of de aanvaarding van de factuur erkent de Opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden alle aanbiedingen en offertes van LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV) vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV) slechts na ontvangst van de originele ondertekende overeenkomst.
 2. LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV) behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te weigeren, te schorsen of te beëindigen.
 3. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offerte inhoud door de Opdrachtgever zullen verrekend worden.
 4. De door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) opgemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever of een bevoegde vertegenwoordiger ervan binnen deze termijn. De goedgekeurde offerte wordt ons bezorgd en door ons aanvaard mits het ondertekenen met naam, handtekening en voorafgegaan “Voor akkoord.” Er zal al dan niet een voorschotfactuur bezorgd worden voor aanvang der werken van 30%, afhankelijk van de grootte van offerte prijs. Dit zal vooraf met Opdrachtgever besproken worden.
 1. LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV)De door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de werken een voorschot van 30% aan te rekenen afhankelijk van het bedrag van de offerte. Dit wordt voorafgaandelijk met de Opdrachtgever besproken.
 2. Facturen zijn betaalbaar ten laatste 15 dagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag dan is van rechtswege en zonder enige gebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar.
 3. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Daarenboven behoudt LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) zich het recht om alle lopende orders op te schorten en/of te annuleren. Voormelde geldt onverminderd het recht voor LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) om schadevergoeding te eisen voor alle door haar geleden schade.
 4. Elke vorm van verrekening of schuldcompensatie door de Opdrachtgever van eventuele vorderingen van de Opdrachtgever op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) met vorderingen van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) op de Opdrachtgever wordt expliciet uitgesloten. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) heeft echter te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de Klant te verrekenen met vorderingen die de Opdrachtgever heeft op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv).
 5. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald wordt binnen de 7 dagen na verzending van een aangetekend aanmaningsbrief of e-mail, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding van 15% van het op de vervaldag verschuldigd bedrag met een minimum van 50 Euro exclusief BTW.
 6. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 1. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv). zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv). worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv). uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering van goederen of diensten of de opgemaakte factuur dient binnen de 7 dagen te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of e-mail aan LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv). Enige andere vorm van communicatie, hetzij telefonisch, WhatsApp, Messenger en andere vormen worden door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) als niet geldig beschouwd.
 3. Vanaf dag 8 wordt dit automatisch door Opdrachtgever als stilzwijgend goedgekeurd. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 1. Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. Enige andere vorm van communicatie, hetzij telefonisch, WhatsApp, Messenger en andere vormen worden door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) als niet geldig beschouwd.
 2. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) werden gemaakt, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.
 1. De Opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) worden overgemaakt eigendom zijn van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.
 2. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De Opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

 

 1. Opdrachtgever garandeert te allen tijde  dat  het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie.
 1. Het auteursrecht van alle door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software, drukwerken …) ligt volledig en uitsluitend bij LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv).
 2. Er mogen geen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software, drukwerken,…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv). Het door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv).
 3. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden. Enige inbreuk hierop, van welke aard dan ook kan en zal gerechtelijk vervolgd worden.
 4. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die de intellectuele eigendomsrechten van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) zouden kunnen aantasten en vrijwaart LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) hiervoor volledig.
 1. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk.
 2. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).
 1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Domain Name Services. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. De voorwaarden zullen door de Opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden enzovoort. De Opdrachtgever zal LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.

 

 1. Indien de Opdrachtgever de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft via LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv), heeft LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden. Bij een anonieme domeinregistratie blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam.
 2. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op Opdrachtgever. Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij het KBO. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) en of de desbetreffende registrerende instanties, behouden het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de opdrachtgever gegevens.
 3. Een domeinnaam is geldig voor een periode van één jaar en wordt telkens verlengd met een periode van één jaar. Een maand voor afloop wordt een factuur ter verlenging aangeboden alsook een herinnering 3 dagen voor vervaldag. Bij niet tijdige betaling zal uw domeinnaam in quarantaine komen. In geval van een .BE domeinnaam, is dit voor 40 dagen. Indien u binnen die 40 dagen deze terug wil activeren is dit nog perfect mogelijk. U betaalt de factuur, vermeerderd met een administratieve kost van 75 Euro exclusief BTW mits een extra factuur en uw domeinnaam zal terug actief worden. Na 40 dagen komt het domeinnaam terug vrij voor registratie. De periode van quarantaine en terug vrijkomen voor registratie zijn verschillend afhankelijk van het gebruikte extensie.
 1. Alle webhosting pakketten die worden aangeboden door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) zijn telkens voor een periode van één jaar en wordt telkens verlengd met een periode van één jaar. Een maand voor afloop wordt een factuur ter verlenging aangeboden alsook een herinnering 3 dagen voor vervaldag.
 2. Bij niet tijdige betaling komt uw webhosting in de “suspended” status. Dit wil zeggen dat uw website niet meer online zal zijn zonder enige verlies van website en zijn inhoud. Ook zullen de mailadressen niet meer actief zijn gedurende deze periode. Om de webhosting terug te activeren (unsuspend status), zal hiervoor een administratieve kost van 25 Euro exclusief BTW worden aangerekend mits een extra factuur.
 3. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV) is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
 4. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
  e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
  g. het verspreiden van computervirussen;
  h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 7. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV) alle schade ten gevolge van de overtreding door LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV) of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:
  indien Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 10.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  b. indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van LOUNGEWEB (TTH SOLUTIONS GCV);
  c. indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  d. indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 8. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
 10. Indien Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is 2,50 Euro exclusief BTW plus 25 Euro exclusief BTW administratieve kost per begonnen en verbruikte GB.
 11. Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 12. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 13. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 14. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
 15. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
 16. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
 17. My-SQL databases is op basis van Fair Use Policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat dienstverlener vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
 18. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als back-up- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel
  enkele back-ups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing
  en het gebruik van de Dienst als back-up medium.
 19. Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
 20. Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing. 

DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie

 1. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) de verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.
 3. LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv) en de Opdrachtgever onderkennen dat in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Partijen houden zich ieder aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy, gegevensbescherming, telecommunicatie en beveiliging en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever onderkent dat LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv) de persoonsgegevens    voor    bepaalde    doeleinden heeft verkregen en verwerkt.  LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv)  heeft de persoonsgegevens verkregen en verwerkt deze met het oog op de ondersteuning van bedrijven en instellingen bij de webhosting en het ondersteunen bij marketingacties.
 5. In het geval LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv) een verzoek van een betrokkene ontvangt met betrekking tot rectificatie of verwijdering dan wel beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, en LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv)   dat verzoek gegrond acht, dan zal LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv)  de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen en zal de Opdrachtgever de noodzakelijke maatregelen nemen om ook aan haar zijde deze rectificatie, verwijdering of beperking ten aanzien van deze persoonsgegevens door te voeren.
 6. Onverminderd haar verdere verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden, zal de LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv) de persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR  op een passende wijze beveiligen, en de gegevens direct verwijderen wanneer zij deze niet meer nodig heeft.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv) voor alle aanspraken van derden en geleden schade met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waarvoor de Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt en zal alle door LOUNGEWEB ( TTH Solutions gcv)  daarmee in verband gemaakte kosten (waaronder kosten voor rechtsbijstand) volledig vergoeden.
 1. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele site tijdelijk of definitief offline te zetten, indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd.
 2. Opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Indien de Opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

 1. Het is de Opdrachtgever verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:
  1. Er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
  2. De opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.
  3. Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de Opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De broncode voor het softwaregedeelte en of website, blijft ten alle tijden volledig en uitsluitend eigendom van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv), zelfs indien er een licentie wordt betaald, blijft LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) de rechtmatige eigenaar hiervan. Het afkopen van de broncode is mogelijk mits een schriftelijk en ondertekende overeenkomst door beide partijen en na het voldoen van de totale afkoopsom hiervan.
  4. In geen geval zal LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) kunnen vervolgd worden voor projecten, welke zijn uitgevoerd, de tijd voor de officiële afkoop is geschiedt en geregistreerd. Ook kan er nooit geëist worden aan de cliënten van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) een financiële bijdrage te betalen, hetzij in een vorm van licentie of in enige andere vorm, omwille van gebruik van diezelfde broncode.
 1. Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk document waarvan zij kennis hebben genomen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of communiceren. Deze verplichting tot geheimhouding geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.
 1. Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtgever en LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) wordt vastgelegd op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot het bewijs van het tegendeel. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel. Enige andere vorm van communicatie, hetzij telefonisch, WhatsApp, Messenger en andere vormen worden door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) als niet geldig beschouwd.
 1. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. Elke aangeleverde tekst door Opdrachtgever, zelfs indien correct en foutloos aangeleverd, dewelke met spellingsfouten en of verkeerdelijk vormgegeven worden, kan in geen geval verhaald worden op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv). LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:
 • Van, door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
 • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de Opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv)
 • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
 • Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de Opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;
 • Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:
 • Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.
 1. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de Opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de Opdrachtgever zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.
 1. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) verhinderen, herleiden of vertragen ontheft LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, lockdown, staking en lock-out, alsook bij toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, milieurampen, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
 1. Bij verbintenis van een webshop hostingpakket worden de Algemene voorwaarden in acht genomen tezamen met deze bijkomende Algemene voorwaarden.
 2. De overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar (24 maanden) vanaf de afgesloten overeenkomst. Een maand voor afloop wordt een factuur ter verlenging aangeboden alsook een herinnering 3 dagen voor vervaldag. De Opdrachtgever beslist binnen zeven kalenderdagen of de diensten worden verlengd of dat deze worden stopgezet.
 3. Bij niet tijdige betaling komt uw webshop hosting in de “suspended” status. Dit wil zeggen dat uw webshop niet meer online zal zijn zonder enige verlies van website en zijn inhoud. Ook zullen de mailadressen niet meer actief zijn gedurende deze periode. Om de webshop hosting terug te activeren (unsuspend status), zal hiervoor een administratieve kost van 100 Euro exclusief BTW worden aangerekend mits een extra factuur. Opgesplitst in 75 Euro exclusief BTW voor de domeinnaam, 25 Euro exclusief BTW administratie.
 4. De kostprijs vermeld op de website kan ten alle tijden aangepast worden. Dit wordt een maand vooraf gemeld. Indien de prijs wordt gewijzigd pas later dan wanneer de overeenkomst is afgesloten, blijft de prijs die overeengekomen is dezelfde. Na de periode van 24 maanden zal de afgesproken prijs voor verlenging van de diensten ook dezelfde blijven voor het eerstkomende jaar. Vanaf einde van het derde jaar kunnen de prijzen gewijzigd worden.
 1. Het webshop hostingpakket omvat volgende zaken:
 • 2GB webruimte: Deze volume is ruimschoots voldoende om de webshopsoftware, alle producten en een mailadres te beheren.
 • één .BE domeinnaam: Indien een andere extensie (bvb .COM, .EU, …) wordt gewenst, kan dit zeker. Hiervoor wordt afhankelijk van de gekozen extensie een meerprijs aangerekend, dit wordt meegedeeld in de offerte. Indien u al beschikt over webhosting en domeinnaam, wordt er eerst nagegaan naar de haalbaarheid om deze samen te voegen en te configureren.
 • Webshopsoftware: Deze software wordt door ons aangeboden zonder meerprijs. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) configureert deze kant en klaar voor gebruik. De webshopsoftware is en blijft ten alle tijden eigendom van LOUNGEWEB  (TTH Solutions gcv).
 • SSL certifcaat (httpS): Door het gebruik te maken van persoonlijke gegevens en een online betaalsysteem, bent u verplicht om dit certificaat op uw webhostingpakket te hebben. Deze wordt standaard bij al onze pakketten mee geïnstalleerd zonder meerkost.
 • GDPR en coockie-policy: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wordt door ons gratis (t.w.v. 149 Euro exclusief BTW set-upkost) aangeboden. In geen geval zal LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) nooit aansprakelijk worden gesteld of vervolgd kunnen worden, indien de informatie, onjuist en of onvolledig is weergegeven.
 • onbeperkt dataverkeer: Hoe meer bezoeken en verkopen, hoe hoger het dataverkeer. Hoewel er een Fair Use Policy van kracht is gaat u daar naar alle waarschijnlijkheid niet aan komen. Dezelfde voorwaarden gelden hierbij als omschreven in Artikel 10.10.
 • één emailadres: Er wordt standaard één mailadres aangemaakt welke gekoppeld wordt aan uw webshop.
 • Betaalgateway: Om uw aangeboden goederen te verkopen, moet de koper van de aangeboden goederen en of diensten, in staat zijn om deze ook online te betalen. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) werkt hiervoor samen met Mollie. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is erkend partner van Mollie. Hun algemene voorwaarden kan u hier Het staat u als Opdrachtgever vrij om bij andere betaalgateways te registreren. Hier wordt door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) dan wel een administratieve kost van 50 Euro exclusief BTW aangerekend.
 • één uur training: In ons webshop hostingpakket wordt er één uur opleiding voorzien om u wegwijs te maken doorheen de software. Er wordt samen minstens één product aangemaakt in de webshop. Een langere tijd kan altijd gevraagd worden door u als opdrachtgever, hiervoor rekenen we een vergoeding van 50 Euro exclusief BTW per begonnen uur met een minimum van één uur.
 • De webshophosting kan worden opgezet binnen 24 uur na goedkeuring en bestelling van de opdrachtgever. Enige vertraging omwille van welke aard dan ook kan en zal nooit op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) kunnen verhaald worden onder welke vorm dan ook. De tijd van registratie en goedkeuring voor de betaalgateway is afhankelijk van de betaalprovider zelf. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) heeft geen enkele inspraak en of invloed op deze termijn. Betalingen via overschrijving in de webshop is meteen mogelijk vanaf de webshop online staat en de nodige bankgegevens zijn ingevuld op de webshop van de Opdrachtgever. Een webshop bezoeker kan de gewenste goederen en of diensten dan ook meteen afrekenen.
 • Alle boven vernoemde prijzen zijn slechts indicatief en niet bindend. Deze kunnen ten alle tijden wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. – Niet inbegrepen in het aangeboden pakket
 1. Mits betaling kunnen we volgende extra’s toevoegen aan het webshop hostingpakket:
 • Van uw webwinkel kunnen we een volwaardige website ontwikkelen, per pagina zal hier een kost van 125 Euro exclusief BTW worden voor aangerekend
 • Er kan ook gezorgd worden voor een “SEO” module. Deze module is om de vindbaarheid van uw webshop te verhogen in de Google ranking. Dit is een meerprijs van 179 Euro exclusief BTW. Een lagere of slechte ranking in de zoekopdrachten, dus de vindbaarheid, kan in geen geval verhaald worden op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv). Deze wordt naar “Best Effort” aangewend en geconfigureerd.
 • Alle andere bijkomende opties worden mits meerprijs uitgevoerd. Dit wordt altijd eerst besproken middels een offerte. Opdrachtgever zal al dan niet deze offerte “Voor akkoord” ondertekend terugzenden via post of mail.
 1. Het ingeven van producten in de webshop wordt niet mee in de prijs voorzien. Deze kunnen mits betaling wel door ons verwerkt worden. Eventuele fouten, zoals een typefout, verkeerde prijs opgave en of verkeerde afbeelding bij de goederen en of dienst, tijdens het ingeven kan nooit verhaald worden op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv).
 1. Opdrachtgever kan uitsluitend via aangetekend schrijven of via mail de overeenkomst stopzetten. Enige andere vorm van communicatie, hetzij telefonisch, WhatsApp, Messenger en andere vormen worden door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) als niet geldig beschouwd.
  2.  Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) geleverde Diensten, tenzij LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) terzake deze Diensten in verzuim is.
  3. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  a. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
  b. Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
  c. Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
  4. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
  5. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen.
  6. In geval van ontbinding, heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Alle geschillen tussen LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) en Opdrachtgever worden beheerst door Belgisch rechten zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Leuven kunnen worden voorgelegd.

Download hier de elektronische versie.