Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) zoals van toepassing op alle overeenkomsten en offertes;

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 Dienstverlener: LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv), Baalsesteenweg 159 A, 3130 Begijnendijk, ondernemingsnr: BE-0843.011.063
1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.
1.4 Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van dienstverlener gebruik te maken.
1.5 Website: www. en alle overige sites die onder de naam van Dienstverlener geregistreerd staan;
1.6 Klant: de Gebruiker met wie Dienstverlener een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen dienstverlener en Klant. In het bijzonder het ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder, doch niet uitsluitend .eu domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.
1.8 DNS.BE: Domain Name Services.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door dienstverlener van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij dienstverlener geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van dienstverlener door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door dienstverlener en Klant zijn overeengekomen.
2.4 dienstverlener wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Klant van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. dienstverlener en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 dienstverlener is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.


ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen van dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege dienstverlener gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door dienstverlener schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.3 Alle overeenkomsten tussen dienstverlener en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het door dienstverlener op de Website geplaatste bestelformulier invult.
3.5 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.
3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
3.8 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via het klanten paneel is opgezegd.
Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. De Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door dienstverlener in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via online klantenpanel op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv).nl
3.9 Opgegeven termijnen voor de levering door dienstverlener van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 4 DOMEIN REGISTRATIE

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. dienstverlener vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart dienstverlener tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
4.3 Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij dienstverlener, heeft dienstverlener ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op klant.
4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij kvk.
4.6 dienstverlener behoud het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de klant gegevens.


ARTIKEL 5 HOSTING

5.1 Dienstverlener heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. dienstverlener is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
5.2 dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
5.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het verspreiden van computervirussen;
h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
5.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of cloud servers.
5.5 dienstverlener is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan dienstverlener alle schade ten gevolge van de overtreding door dienstverlener of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
a. indien Klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van dienstverlener;
c. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
5.6 dienstverlener oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is dienstverlener aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
5.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is dienstverlener gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,25 per GB.
5.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.10 dienstverlener is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
5.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
5.14 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
5.15 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat dienstverlener vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.


5.16 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel
enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing
en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.
5.17 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
5.18 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing. 
5.19 DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

ARTIKEL 6 BUITENGEBRUIKSTELLING

6.1 dienstverlener heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens dienstverlener niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien dienstverlener toestemming heeft van het bevoegde gezag.


ARTIKEL 7 PRIJZEN EN TARIEVEN

7.1 Alle door dienstverlener vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.2 Alle door dienstverlener vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.3 dienstverlener is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via het klantenpanel plaats te vinden.


ARTIKEL 8 BETALING

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van dienstverlener.
8.2 Klant dient de facturen van dienstverlener te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
8.3 Alle betalingen door Klant aan dienstverlener worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
8.4 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.5 Indien Klant enige factuur van dienstverlener niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.
8.7 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.
8.8 Bij uitblijvende betaling zal dienstverlener de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door dienstverlener geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW.
8.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan dienstverlener kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal dienstverlener een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
8.10 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal dienstverlener het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd.


ARTIKEL 9 BEËINDIGING

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 danwel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via het online klantenpanel op LOUNGEWEB.BE
9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door dienstverlener geleverde Diensten, tenzij dienstverlener terzake deze Diensten in verzuim is.
9.3 dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
4. dienstverlener redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
9.4 dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.
9.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.


ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 dienstverlener is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar dienstverlener weinig of geen invloed op kan uitoefenen. dienstverlener is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en dienstverlener of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met dienstverlener.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
10.3 Klant vrijwaart dienstverlener voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels dienstverlener. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de DNS.BE voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
10.4 Indien en voor zover dienstverlener jegens Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,-.
10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die dienstverlener mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan dienstverlener. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of dienstverlener daarvan ten gevolge lijdt.


ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS

11.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Op verzoek van Klant zal dienstverlener de door dienstverlener verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.


ARTIKEL 12 GESCHILLEN

12.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist dienstverlener.
12.2 Alle geschillen tussen dienstverlener en Klant worden beheerst door Belgisch recht.
12.3 Alle geschillen tussen dienstverlener en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Leuven.

Bijkomende Algemene Voorwaarden webshop hosting

Artikel 13 Overeenkomst webshop hosting

13.1 Bij verbintenis van een webshop hostingpakket worden de Algemene voorwaarden in acht genomen tezamen met deze bijkomende Algemene voorwaarden.

13.2 De overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar (24 maanden) vanaf de afgesloten overeenkomst. Een maand voor het verstrijken van deze periode wordt de klant door de dienstverlener op de hoogte gebracht. De klant beslist binnen zeven kalenderdagen of de diensten worden verlengd of dat deze worden stopgezet. Bij verlenging krijgt de klant een factuur voor het verlengen van de webhosting en domeinnaam. Deze diensten worden jaarlijks verlengd.

13.3 De kostprijs vermeld op de website kan ten alle tijden aangepast worden. Dit wordt een maand vooraf gemeld. Indien de prijs wordt gewijzigd pas later dan wanneer de overeenkomst is afgesloten, blijft de prijs die overeengekomen is dezelfde. Na de periode van 24 maanden zal de afgesproken prijs voor verlenging van de diensten ook dezelfde blijven voor het eerstkomende jaar. Vanaf einde van het derde jaar kunnen de prijzen gewijzigd worden.

Artikel 14 Inbegrepen in het standaard pakket

14.1 Het webshop hostingpakket omvat volgende zaken:

 • 2GB webruimte: Deze volume is ruimschoots voldoende om de webshopsoftware, alle producten en een mailadres te beheren.
 • één .BE domeinnaam: Indien een andere extensie (bvb .COM, .EU, …) wordt gewenst, kan dit zeker. Hiervoor wordt afhankelijk van de gekozen extensie een meerprijs worden gevraagd, dit wordt meegedeeld in de offerte. Indien u al beschikt over webhosting en domeinnaam, wordt er eerst nagegaan naar de haalbaarheid om deze samen te voegen en te configureren.
 • Webshopsoftware: Deze software wordt door ons aangeboden zonder meerprijs. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) configureert deze kant en klaar voor gebruik.
 • SSL certifcaat (httpS): Door het gebruik te maken van persoonlijke gegevens en een online betaalsysteem, bent u verplicht om dit certificaat op uw webhostingpakket te hebben. Deze wordt standaard bij al onze pakketten mee geïnstalleerd zonder meerkost.
 • GDPR en coockie-policy: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wordt door ons gratis (t.w.v. €149 excl. Btw set-upkost) aangeboden, u hoeft hier niets extra voor te doen.
 • onbeperkt dataverkeer: Hoe meer bezoeken en verkopen, hoe hoger het dataverkeer. Hoewel er een Fair Use Policy van kracht is gaat u daar naar alle waarschijnlijkheid niet aan komen.
 • één emailadres: Er wordt standaard één mailadres aangemaakt welke gekoppeld wordt aan uw webshop.
 • Betaalgateway: Om uw aangeboden goederen te verkopen, moet de klant in staat zijn om deze ook online te betalen. LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) werkt hiervoor samen met Mollie. Onze keuze hiervoor is simpelweg omdat Mollie geen maandelijks abonnementskost aanrekent. Geen verkoop = geen kost. Hun algemene voorwaarden kan u hier lezen. Het staat u als klant vrij om bij andere betaalgateways te registreren. Hier wordt door LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) dan wel een administratieve kost van €35 excl. Btw aangerekend.
 • één uur training: In ons webshop hostingpakket wordt er één uur opleiding voorzien om u wegwijs te maken doorheen de software. Er wordt samen minstens één product aangemaakt in de webshop. Een langere tijd kan altijd gevraagd worden door u als klant, hiervoor rekenen we een vergoeding van €45 excl. btw per begonnen uur met een minimum van één uur.
 • De webshophosting kan worden opgezet binnen 24 uur na goedkeuring en bestelling van de klant. Enige vertraging omwille van welke aard dan ook kan en zal nooit op LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) kunnen verhaald worden onder welke vorm dan ook. Betreft de betaalgateway hangen we zelf ook af van de termijn dat de aanvraag wordt goedgekeurd, hierin heeft LOUNGEWEB (TTH Solutions gcv) geen enkele inspraak en of invloed in. Dit is niet van invloed voor het betalen mits een overschrijving door de klant.

Artikel 15 Niet inbegrepen in het aangeboden pakket

15.1 Mits betaling kunnen we volgende extra’s toevoegen aan het webshop hostingpakket:

 • Van uw webwinkel kunnen we een volwaardige website ontwikkelen per pagina zal hier een kost van €125 excl. Btw worden voor aangerekend
 • Er kan ook gezorgd worden voor een “SEO” module. Deze module is om de vindbaarheid van uw webshop te verhogen in de Google ranking. Dit is een meerprijs van €149 excl. Btw
 • Alle andere bijkomende opties worden mits meerprijs uitgevoerd. Dit wordt eerst besproken middels een offerte.
 • Het ingeven van producten in de webshop wordt niet mee in de prijs voorzien. Deze kunnen mits betaling wel door ons verwerkt worden. Bekijk hier onze tarieven.
Stel je vraag via WhatsApp whatsapp
Scroll Up